เกี่ยวกับเรา

Vision
ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย อันเห็นได้จากการที่มีสินค้านาโนเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย แต่ผู้บริโภคจำนวนมากยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในนาโนเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท นาโนโลยี จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีแก่ผู้บริโภค

Mission
บริษัท นาโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิต จัดจำหน่าย พัฒนาและสร้างสรรค์สินค้านาโนเทคโนโลยี เพื่อมีส่วนยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตลอดจนให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Goal
บริษัท นาโนโลยี จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท รวมถึงมีส่วนสนับสนุนและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของไทย ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย

Award
บริษัท นาโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลประเภทสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่น “Design Excellent Award” หรือ “Demark” และหลังจากนี้ยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่ประเทศญี่ปุ่นจนได้รับรางวัล “Good Design Award” หรือ “G-Mark”

 

Production
ผู้บริโภคสามารถให้ความไว้วางใจกับกระบวนการผลิตสินค้าของเราได้ เนื่องจากทางโรงงานผลิตของเรานั้นได้มาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. กระทรวงสาธารณะสุข

 Award
บริษัท นาโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลประเภทสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่น “Design Excellent Award 2009” จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552